رولربرینگ بزرگ چرخ عقب

44649/10

رولربرینگ کوچک چرخ عقب (طرح جدید)

11949/10

رولربرینگ کوچک چرخ عقب (طرح قدیم)

11749/10

بلبرینگ دو رديفه چرخ جلو (طرح جدید)

GB-12438S01

رولربرینگ چرخ جلو (طرح قدیم)

69349/10